Vilkår og betingelser

Indledning

kebeliving.com & kebeliving.dk ejes og drives af:

Kebe A/S
Niels Bohrs Vej 23
DK-8660 Skanderborg

+45 86 99 46 66
kebe@kebe.dk

 

Salgs- og leveringsbetingelser for KEBE A/S


Med mindre andeter aftalt, forfalder købesummen til kontant betaling ved varernes levering. Erlægger køberen  ikke betaling i rette tid, er sælgeren berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 1,5% pr. påbegyndt  måned.


Såfremt køberen ønsker at returnere varer, kan dette kun ske efter forudgående aftale med sælgeren.
Sælgeren forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted.
Sælgerne forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved  at foretage reparation eller udskriftning af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter, men sælgeren  ifalder ikke erstatningsansvar som følge af mangler. Mindre knaster, farveforskelle, stærke og svage åreringe i  træet er et tegn på ægthed og betragtes ikke som mangler.


Sælgerens ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig inden for 1 år fra den dag, da varen blev leveret til  køberen.

Måtte køberen konstatere mangler, skal køberen straks skriftligt underrette sælgeren herom.
Sælgeren er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller  forsømmelser begået af sælgeren eller dennes ansatte. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt  fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, er køberen forpligtet til at  holde  sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de foregående stykker.  Hvis trediemand fremsætter erstatningskrav mod køberen p.g.a. en  produktskade, skal køberen straks under-rette sælgeren herom.

Følgende omstændigheder hos sælgeren medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller  gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld.

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælgeren ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilise-ring eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner,  oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af sælgeren,  almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes  nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Omstændigheder som nævnt, der var  inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af saelgeren.
Det påhviler sælgeren, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i denne §,  uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køberen om denne grund.

Uanset, hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve  aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en  begivenhed som nævnt i denne §.

Alle tvistigheder vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret.
Alle retssager skal anlægges ved sælgers eller købers værneting efter sælgers valg.

 

keyboard_arrow_up